BUS – Varför ett Arvsfonden projekt

BUS är nyskapande genom att fokus ligger i vad barnet vill göra tillsammans med hunden.

Och enda syftet är mer bus, glädje, lek och rörelse i vardagen. Att få en bra lekkamrat som finns där i vått och torrt.
Som inte dömer eller tröttnar när det tar för lång tid eller när barnet vill göra samma sak om och om igen.
Annorlunda genom att barnet sätter målet genom sin önskelista; att det är barnet som styr inte den vuxne.
Genom hundens träning så kan barnet påverka sin tillvaro på ett lättare sätt utifrån sina egna förutsättningar.

Tack vare BUS kan till och med ett barn med gravt rörelsehinder hitta på bus eller hoppa i bollhavet genom ”BUS by Proxy”, genom hunden.

SoS valde att skapa detta projekt då barns rätt till lek, rörelse och återhämtning står med i Barnkonventionen vilket nu är lag.
Men det finns mycket lite om denna rättighet för barn med funktionsnedsättning. Detta vill SoS ändra på!

Visste du att....

( Psst. tryck här så berättar vi )

Arvsfonden berättar

År 2020 fördelade Allmänna Arvsfonden 800 miljoner på 400 olika projekt i samhället. För att säkerställa att Arvsfondens pengar används på rätt sätt genomför vi kontroller av den organisation som ansöker om medel, och av det projekt som de planerar genomföra. Kontrollerna görs innan, under och efter det att en organisation får pengar.

Svenska Service- och Signalhundsförbundet

 • en ideell, icke vinstdrivande förening som bildades 1999
 • drivs gemensamt av förare och instruktörer
 • ett starkt nätverk för både förare och instruktörer
 • utbildar personer med funktionsnedsättning i att träna sina egna hundar till certifierade assistanshundar
 • erbjuder utbildning och certifiering av assistanshundar enligt internationell standard
 • utbildar servicehundar för personer med rörelsenedsättning, signalhundar för döva och hörselskadade, medicinskt alarmerande assistanshundar och  servicehundar för personer med NPF diagnos
 • har även utbildningsmodell för familjetränad assistanshund för barn och ungdomar med funktionsnedsättning
 • deltog som ensam utbildare i statliga Assistanshundsprojektet
 • specialutbildar och certifierar assistanshundsinstruktörer
 • erbjuder support för personer som behöver en förtränad hund
 • kvalitetssäkrar årligen ca 100 assistanshundarna enligt internationell standard
 • är ackrediterad av och fullvärdig medlem i ADI (Assistance Dogs International)
 • arbetar aktivt för att öka tillgängligheten för förare med certifierade assistanshundar
 • samverkar internationellt kring assistanshundsfrågor
 • deltar som sakkunnig i framtagning av Europeisk standardisering via aktivt arbete i SIS och CEN
 • välkomnar alla som vill bli medlemmar och stödja verksamheten och assistanshundarna
 • drivs av medlemsavgifter, gåvor, bidrag och sponsring

Läs mer om förbundet på www.soshund.se

Visste du att SMART projektet blev en bok

Vill du veta mer om SMARTa hundboken

Erfarenheterna från SMART hundutbildning har vi samlat i SMARTa hundboken där du också hittar massa tips och fakta kring att ha funktionsnedsättning och att träna hund. Beställ boken via smart@soshund.se Boken kostar 200 kr och pengarna går till SMARTs fond.

Projekt Grupp

Projektledare Yrsa Franzén-Görnerup yrsa@gornerup.com 0736-208002
Ekonomi ansvarig Ing-Britt Fogelberg ingfog@soshund.se
Kansli Marina Lindberg bus@soshund.se

Bus idé

Projektet ska ge barn och unga med svåra funktionsnedsättningar möjlighet att påverka sin vardag utifrån sin förmåga.
Med hjälp av sina familjehundar ska de få större möjlighet att ”hitta på bus”, ha en ständig kompis vid sin sida som tröstar när man är ledsen och få en rörligare fritid.

Syftet med projektet är att ge barn och ungdomar med funktionsnedsättning möjlighet till BUS – GLÄDJE, LEK och RÖRELSE som vilket annat barn som men med hjälp av hundar som finns i deras familjer.

I BUS är barnet chef och styr vad hunden skall läras!
I BUS är fokus på barnets behov och önskemål! Inte förälderns behov och önskemål!

Målet är att ta fram material som inspirerar till lek och lär föräldrarna hur de kan hjälpa sina barn att få in mer glädje, lek och rörelse i vardagen oavsett funktionsnedsättning. Precis som det beskrivs i Barnkonventionen kring barnets rätt till vila, fritid, lek och rekreation anpassad till barnets ålder.

Bus plan

BUS Deltagarna – Målgruppen är barnen och ungdomarna med funktionsnedsättning. Totalt 60 familjer under 3 år.
Även familjer som genomgått SoS eller SMARTs utbildningar kan delta då detta är helt annorlunda och med barnets fokus och vilja.

BUS Föräldrautbildning – en helgkurs där föräldrarna eller anhöriga lär sig hundträning och att jobba med samverkan mellan barn och hund på ett tryggt och inspirerande sätt. Alla som vill delta i BUS måste vara med vid en föräldrautbildning.

BUS Handledarplan – ska tas fram för att kunna följa utvecklingen hemma och för att ha koll på att barnens önskemål följs så långt det är möjligt.

BUS handledningen kan ske i hemmet eller via internet på olika sätt beroende på behov och var i landet familjen finns. Det ingår även några hembesök för support för varje familj.

BUS Fortbildning – för instruktörer.

BUS Hemsida – för inspiration, information och kunskap om hundar, lek och barn med funktionsnedsättning.

BUS app – skapas för att inspirera till lekar, rörelse, aktiviteter och hur de påverkar samverkan barn och hund.

Lätt Läst